Instructiuni detaliate

declaratia 200_1.jpg
Instrucţiuni
privind completarea şi depunerea formularului 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13, conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală (ANAF) nr. 52/20.01.2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 72/30.01.2012.
PARTEA I:
Depunerea declaraţiei
Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
1.1. activităţi independente;
1.2. cedarea folosinţei bunurilor;
1.3. activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
1.5. operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
PARTEA II:
1.1.Activităţi independente
1.1.1. venituri comerciale - din fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente;
Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate, în condiţiile legii, în categoria venituri din activităţi independente, bifează căsuţa "Cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente". Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare.
1.1.2. venituri din profesii libere - din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;
1.1.3. venituri din drepturi de proprietate intelectuală - brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.
Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori, depun o singură declaraţie.
1.1.4. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente.
Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit, venitului net anual din activităţi independente.
1.1.5. Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente pentru care impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal):
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
- venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;
- venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
- venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;
- venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
- venituri obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului IV din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică. Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.
1.1.6. Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal.
1.1.7. Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.
1.1.8. Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe norme de venit şi care, în cursul anului fiscal de raportare, îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţa contabilă.
1.1.9. În cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfăşurată de contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea şi/sau transformarea formei de exercitare a activităţii şi se înscrie în declaraţie.
1.1.10. Declaraţia se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.
1.2. Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal
1.2.1. Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere completează declaraţia pentru fiecare sursă de venit.
1.2.2. În cazul cedării folosinţei bunurilor deţinute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
1.2.3. Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice prevăzute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final, cu următoarele excepţii, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei:
- pentru situaţiile în care declaraţia de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
- pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) din Codul fiscal;
- pentru situaţiile în care investiţiile la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
1.3. Activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real:
- venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solare special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;
- venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;
- venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.
Declaraţia se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit care le revine din asociere.
Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin, (4) din Codul fiscal.
1.4.Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise
Declaraţia se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au în vedere dispoziţiile Codului fiscal, dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr, 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
1.5. Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
Declaraţia se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
În cazul operaţiunilor de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, la completarea formularului se au în vedere dispoziţiile Codului fiscal, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Termenul de depunere şi organul fiscal competent
2.1. Termen de depunere:
- anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului;
- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative până la termenul prevăzut de lege, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa special prevăzută în formular în acest scop.
2.2. Declaraţia se completează în două exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
- venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
- venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b);
- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.
2.3. Completarea declaraţiei
Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.
Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei vor completa în mod corespunzător numărului de surse sau categorii de venituri realizate, cap. II "Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit", în formularul "Anexă nr. ... la Declaraţia privind veniturile realizate din România", care se ataşează la declaraţia privind veniturile realizate.
Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.
Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
Nu se va depune formularul anexă la declaraţie, ulterior depunerii unei declaraţii privind veniturile realizate în România. Veniturile necuprinse în declaraţia iniţială se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative.
PARTEA III:
CAPITOLUL I: DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
La adresă se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.
CAPITOLUL II: DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
SUBCAPITOLUL A: DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Categoria de venit - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz.
2. Determinarea venitului net - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe bază de normă de venit, după caz.
3. Forma de organizare - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii.
Căsuţa "Individual" se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual.
Căsuţa "Asociere fără personalitate juridică" se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit titlului IV1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică.
Căsuţa "Entităţi supuse regimului transparenţei fiscale" se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.
Căsuţa "Modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii" se bifează în cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi independente şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului de raportare, în condiţiile continuării activităţii.
4. Obiectul principal de activitate - se înscrie denumirea activităţii principale generatoare de venituri, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa
Sediul - se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz.
Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole vor înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.
Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosinţă este cedată.
De exemplu:
a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);
b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria şasiului;
c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare-se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia.
Contribuabilii care desfăşoară activităţi în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.
Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor completează rubrica după cum urmează:
- se elimină din text cuvântul "închiriere" sau "arendare", în funcţie de natura contractului încheiat între părţi;
- se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi şi data înregistrării acestuia.
7-8. Data începerii/încetării activităţii - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaraţia.
Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi.
Rubricile de la rd. 7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.
SUBCAPITOLUL B: DATE PRIVIND VENITUL/ CÂŞTIGUL NET ANUAL
SECŢIUNEA 1: venituri din activităţi independente: activităţi comerciale, profesii libere şi drepturi de proprietate intelectuală
(a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN MOD INDIVIDUAL
1.a.1 În cazul persoanelor fizice care realizează venituri, determinate în sistem real, din activităţi comerciale, din exercitarea unei profesii libere, precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente.
Se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă.
rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net aferent activităţilor independente pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
2.a.2 În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de normă de venit.
Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi independente, impuse pe bază de norme de venit care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.
rd. 3. Venit net anual-se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.
3.a.3 În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală.
Se completează, fie pe baza datelor din evidenţa contabilă, de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, fie pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit, de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.
3.1a.3.1 În cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, în sistem real, pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă
Se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă.
rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii plătite.
rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd 2).
Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopa) la sursă.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
3.2a.3.2 În cazul persoanelor fizice care determină venitul net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.
rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.
La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât şi reţinerile în contul plăţilor anticipate efectuate cu titlu de impozit şi contribuţiile obligatorii, efectuate de plătitorii de venit.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite, potrivit legii.
Cheltuielile deductibile se determină astfel:
- Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumentală în vederea determinării cheltuielilor deductibile, se procedează astfel:
- se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupra venitului brut;
- se determină cheltuielile deductibile prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite, potrivit legii.
- Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate Intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală în vederea determinării cheltuielilor deductibile, se procedează astfel:
- se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupra venitului brut;
- se determină cheltuielile deductibile prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite.
rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.
3.3a.3.3 În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suită, veniturilor reprezentând remuneraţia compensatorie pentru copia privată.
rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuţii de colectare şi de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.
rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
(b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR-O FORMĂ DE ASOCIERE
1.b.1 În cazul persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se completează:
rd. 3. Venit net anual - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se preia suma înscrisă în col. 6, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din "Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită asociatului, conform contractului de asociere.
2.b.2 în cazul asocierilor constituite între persoane fizice şi persoane juridice române, care nu dau naştere unei persoane juridice:
Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.
rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale".
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând contribuţiile sociale obligatorii plătite de asociaţii persoane fizice.
rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii plătite, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 si suma înscrisă la rd. 2.
rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului - se preia suma de la rd. 3.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând pierderea realizată de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică română, determinată cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Se preia suma înscrisă în col. 6, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale".

SECŢIUNEA 2: VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR
Declaraţia se completează pe baza contractului încheiat între părţi de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidenţa contabilă de persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.
rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând chiria/arenda prevăzută în contractul încheiat între părţi pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plăţii acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
În venitul brut se includ şi eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen.
Reprezintă venit brut şi valoarea investiţiilor la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat şi care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
În situaţia în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.
În situaţia în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, conform Codului fiscal.
În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinţei bunului, pe baza datelor din evidenţa contabilă.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie, după caz:
- suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, în cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;
- suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, în cazul contribuabililor care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.
rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierderea netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
Se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea fiscală în sistem real şi care în anul de raportare au înregistrat pierderi.

SECŢIUNEA 3: VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMINA ÎN SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA ÎN PARTIDA SIMPLĂ
a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN MOD INDIVIDUAL
Se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă. rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR-O FORMĂ DE ASOCIERE INTRE PERSOANE FIZICE, CARE NU DĂ NAŞTERE UNEI PERSOANE JURIDICE
Se completează:
rd. 3. Venit net anual - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se preia suma înscrisă în col. 6, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din "Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

SECŢIUNEA 4: CÂŞTIGURI/PIERDERI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECÂT PĂRŢILE SOCIALE ŞI VALORILE MOBILIARE ÎN CAZUL SOCIETĂŢILOR ÎNCHISE
Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societăţile de administrare a investiţiilor sau alţi plătitori de venit, privind tranzacţiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.
rd. 4. Câştig net anual - se înscrie câştigul net anual reprezentând diferenţa dintre câştigurile şi pierderile înregistrate ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.
Se completează numai în situaţia în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenţa dintre pierderile şi câştigurile înregistrate ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.
Se completează numai în situaţia în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.

SECŢIUNEA 5: CÂŞTIGURI/PIERDERI DIN OPERAŢIUNI DE VÂNZARE / CUMPĂRARE DE VALUTĂ LA TERMEN, PE BAZĂ DE CONTRACT, PRECUM ŞI ORICE ALTE OPERAŢIUNI SIMILARE, ALTELE DECÂT CELE CU INSTRUMENTE FINANCIARE TRANZACŢIONATE PE PIEŢE AUTORIZATE ŞI SUPRAVEGHEATE DE COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Se completează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi au obligaţia stabilirii câştigului ret anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacţiile efectuate.
rd. 4. Câştig net anual - se înscrie câştigul net anual reprezentând diferenţa dintre câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operaţiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
Se completează numai în situaţia în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.
rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenţa dintre pierderile şi câştigurile înregistrate în cursul anului de raportare, din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
Se completează numai în situaţia în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.
La declaraţie se anexează documente justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacţiile efectuate din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.
CAPITOLUL III: DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET / CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
Se completează de către contribuabilii care au efectuat, în cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii şi solicită restituirea acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult, potrivit art. 84 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal.
Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.
NOTĂ:
Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei, au efectuat, în cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entităţi nonprofit sau unei unităţi de cult, completează prezenta secţiune din formular, potrivit instrucţiunilor de mai jos.
1. Bursa privată: căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private şi solicită restituirea acestora.
Contract nr. /data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.
Suma plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
Documente de plată nr. /data - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.
2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru susţinerea unei entităţi nonprofit sau unităţi de cult, conform art. 84 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.
Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
CAPITOLUL IV: DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, cu datele de identificare a împuternicitului.
La adresă se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.
514_divalife.png
Baner-Ladys3.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one